Sąlygos ir taisyklės

Prekių pirkimo – pardavimo elektroninėje parduotuvėje www.revema.lt taisyklės

1. Bendrosios nuostatos.

Šios pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – „Taisyklės“) yra juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir elektroninės parduotuvės www.revema.lt (toliau – „Pardavėjo“) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje (toliau – “e-parduotuvė”).

 

2. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas.

2.1. Pirkimo-pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas suformavęs prekių užsakymą sutinka su e-parduotuvės Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką ,,Užsakyti“.

2.2. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma e-parduotuvėje.

 

3. Pirkėjo teisės ir pareigos.

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti e-parduotuvėje šių Taisyklių ir e-parduotuvės nustatyta tvarka.

3.2. Pirkėjas privalo registracijos metu pateikti teisingus duomenis ir kontaktinį telefoną.

3.3. Jeigu pasikeičia registracijos metu pateikiami duomenys, Pirkėjas nedelsiat turi juos atnaujinti.

3.4. Pirkėjas  įsipareigoja priimti užsakytas prekes ir už jas visiškai atsiskaityti.

3.5. Pirkėjas, naudodamasis e-parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų e-parduotuvėje bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

 

4. Pardavėjo teisės ir pareigos.

4.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti e-parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo sustabdyti jam galimybę naudotis e-parduotuve.

4.2. Pardavėjas turi teisę siųsti registracijos metu Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu informaciją apie internetinės parduotuvės veiklą bei parduodamas prekes.

4.3. Pardavėjas turi teisę susidarius svarbioms aplinkybėms, bet kuriu metu ir neįspėjus Pirkėjo laikinai sustabdyti arba iš viso nutraukti e-parduotuvės veiklą.

4.4. Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti šias Taisykles, jas paskelbdamas e-parduotuvės tinklalapyje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams.

4.5. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis e-parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

4.6. Pristatyti užsakytas prekes, nurodytu adresu ir per sutartą pristatymo laikotarpį.

4.7. Pardavėjas įsipareigoja užtikrinti jam patikėtos Pirkėjo informacijos konfidencialumą ir neperduoti jos tretiesiems asmenims be Pirkėjo sutikimo, išskyrus įstatymo numatytus atvejus.

 

5. Prekių pristatymas.

5.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti prekių pristatymo vietą.

5.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

5.3. Prekes Pirkėjo sąskaita pristatomos per kurjerių tarnybą . Atskirais Pardavėjo nurodytais atvejais prekės pristatomos Pardavėjo sąskaita.

5.4. Tiksli pristatymo kaina priklauso nuo užsakomų prekių svorio ir Pirkėjo užsakytų prekių vertės.

5.5. Įprastai prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu per 3 darbo dienas nuo gauto apmokėjimo už prekes bei prekių transportavimą, jei prekės yra Pardavėjo sandėliuose. Užsakomoms prekėms nustatomas atskiras tiekimo terminas, kurį siūlo Pardavėjas ir patvirtina Pirkėjas elektroninėmis priemonėmis. Pirkėjo užsakymo apmokėjimas vertinamas kaip tokio susitarimo patvirtinimas. Prekės pristatomos visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, įskaitant Kuršių neriją (taikoma papildoma priemoka).

5.6. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

5.7. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę. Pirkėjui pasirašius sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės. Pastebėjęs, kad pristatytos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), Pirkėjas privalo tai pažymėti sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų, kurių Pirkėjas nepažymėjo aukščiau nustatyta tvarka.

 

6. Prekių grąžinimo tvarka.

6.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis ūkio ministro 2001m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo” patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis. Kokybiškos prekės gali būti grąžinamos per 14 kalendorinių dienų nuo prekės įsigijimo, jeigu šis laikotarpis yra praėjęs prekės atgal nepriimamos.

6.2 Pirkėjui tenka visos Prekių grąžinimo išlaidos.

6.3 Grąžinamos Prekės turi atitikti šiuos reikalavimus:

6.3.1 prekė turi būti grąžinama toje pačioje (originalioje) pakuotėje, kurioje buvo gauta;

6.3.2 prekė turi būti nenaudota ir nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeista pakuotė, nenuplėšta apsauginė plėvelė ir pan.);

6.3.3 grąžinant Prekę turi būti pridėta ir įsigijimo dokumento (PVM sąskaitos-faktūros) kopija.

6.4 Pardavėjas turi teisę nepriimti grąžinamų Prekių, jei Pirkėjas nesilaiko aukščiau nurodytos grąžinimo tvarkos.

6.5 Pinigai už grąžinamas Prekes Pirkėjui pervedami į jo nurodytą sąskaitą dažniausiai per 10 darbo dienų, skaičiuojant nuo grąžinamos Prekės gavimo.

6.6 Jei grąžinama nekokybiška Prekė arba sumaišyta siunta (gauta ne ta prekė), Prekės grąžinimas vykdomas Pardavėjo sąskaita. Tokiu atveju Pirkėjas turi informuoti Pardavėją užpildydamas grąžinimo formą. Nekokybiška Prekė bus pakeista kokybiška, o jei Prekės Pardavėjas neturės, į Pirkėjo nurodytą sąskaitą bus grąžinti pinigai.

 

7. Atsakomybė.

7.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

7.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia e-parduotuve.

7.3. Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei e-parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie e-parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju ir neatsako už šios informacijos atskleidimą bei dėl to atsiradusių padarinių.

7.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

7.5. Jei Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

7.6. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.

 

8. Informacija.

8.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

8.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo e-parduotuvėje nurodytais kontaktais.

 

9. Asmens duomenų apsauga.

9.1. Bet kokiai informacijai, kuri yra susijusi su asmens duomenimis, taikoma Pardavėjo asmens duomenų apsaugos politika, kurią reglamentuoja atitinkantys LR Teisės Aktai ir kurią vykdoma atsižvelgiant į Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos rekomendacijas.

9.2. Pardavėjas neperduoda (išskyrus LR įstatymų nustatyta tvarka) Pirkėjo asmens duomenų trečiosioms šalims išskyrus prie užsakymo vykdymo prisidedančius asmenis, kuriems šie duomenys yra būtini sėkmingam užsakymo įvykdymui (pvz. pašto kurjeriai).

 

10. Baigiamosios nuostatos.

10.1. Šioms taisyklėms yra taikomi Lietuvos Respublikos teisės aktai.

10.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, ginčai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.